Geschiedenis

Oprichting en doel

Op 31 oktober 1989 opende de Finatrust haar deuren voor het publiek nadat de vennootschap op 30 augustus 1989 werd opgericht en de Centrale Bank van Suriname haar toestemming verleende om als kredietinstelling in geheel Suriname te opereren. De Finatrust is opgericht in een periode van hoge inflatie, waarbij het aantrekken van spaargeld door banken niet meer werd gestimuleerd in Suriname. Langlopende hypotheken verstrekken in een periode van hoge inflatie was geen aantrekkelijke aktiviteit meer voor financiële instellingen. De Finatrust kreeg de opdracht van de toenmalige autoriteiten om wederom leven te brengen in de financiële brouwerij, en de eerste uitdaging was derhalve om wederom de spaarzin van de burgers te stimuleren en langlopende hypotheken te verstrekken.

Doelstelling Trustbank:

  • Het beheren van roerende en onroerende zaken, effecten en vermogens of vermogensbestanddelen;
  • Het verstrekken van alle vormen van kredieten met uitzondering van rekening-courantkredieten, al of niet met eigen of van derden aangetrokken middelen, het verkrijgen van niet-direct opvraagbare geldmiddelen, waaronder spaargelden en termijndeposito's en de daarmee samenhangende diensten in de eigen nationale munt als in het deviezenverkeer;
  • Het optreden als bewindvoerder, trustee of executeur testamentair, makelaar, alsmede elke vorm van vertegenwoordiging zowel in binnen- als in buitenland;
  • Het verlenen van alle bij de wet toegestane financiële diensten;
  • Het oprichten van, mede-oprichten van, dan wel deelnemen in zomede het voeren van de directie over andere ondernemingen ongeacht het doel van die onderneming;

Continue aandacht voor degenen die ondersteuning behoeven ter realisatie van hun doelen zal steeds centraal staan bij de Trustbank. Het toegankelijker maken van financiële produkten en diensten voor het bredere publiek wordt ook gepropageerd.

Filialen

Trustbank Centrum
Dr. Sophie Redmondstraat 93 T 476111/424398
Paramaribo F 472244
Suriname E info@trustbanknv.com
Trustbank Financial Center
Chopinstraat 1 T 452800
Paramaribo F 452822
Suriname E info@trustbanknv.com
Trustbank Multi Business Center
R.P. Bharosstraat 84 T 211050
Nickerie F 211053
Suriname E info@trustbanknv.com