Disclaimer

Algemeen
Deze disclaimer (hierna te noemen de disclaimer) is van toepassing op de website van Finatrust, de Trustbank N.V. (hierna te noemen de Trustbank). U heeft zich akkoord verklaard met alle voorwaarden van de disclaimer en wel middels het benaderen van de website en/of de op – of via deze website aangeboden informatie te gebruiken.

Gebruik van deze website
Zo er zich een tegenstrijdigheid voordoet tussen de voorwaarden van onze specifieke producten en diensten enerzijds, en de informatie vermeld op deze website anderzijds, dan prevaleren de voorwaarden van de specifieke producten en diensten.

Geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig, op maat gesneden advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van en beslissingen die u neemt op basis van deze informatie, voor uw eigen rekening en risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot – en gebruikmaking van deze website wordt door de Trustbank uitdrukkelijk afgewezen. Evenmin wordt garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. De door de Trustbank verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die doorgaans als betrouwbaar worden beschouwd maar voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan. Hoewel de Trustbank zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment, zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Indien u ervoor kiest via de website danwel via e -mail met de Trustbank te communiceren, wordt u bij deze nadrukkelijk afgeraden confidentiële informatie via dit medium te zenden aangezien de veiligheid van het gebruik daarvan niet kan worden gewaarborgd. Indien u zulks toch doet zou de gezonden confidentiële informatie in handen van onbevoegden terecht kunnen komen. Daarvoor en voor de gevolgen daarvan kan de Trustbank niet aansprakelijk worden gesteld.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van de Trustbank en haar filialen.
De Trustbank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (inclusief gederfde winst), ongeacht door de Trustbank op de mogelijkheid van de schade is gewezen, die op enigerlei wijze kan voortvloeien uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Trustbank of aan u wordt gezonden;
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van de website;
  • misbruik van de website;
  • verlies van gegevens;
  • het downloaden of gebruiken van software die via de website beschikbaar wordt gesteld of;
  • aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website.

Advies
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Trustbank is het niet toegestaan links naar de website van de Trustbank aan te bieden.

De Trustbank behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip de tekst van de disclaimer, te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Privacy & Legal

Deze website wordt beheerd door Finatrust, de Trustbank NV (hierna te noemen de Trustbank).

De Trustbank verzamelt en verwerkt gegevens van haar klanten en van de bezoekers van deze website. Zij doet dit ten behoeve van haar bedrijfsvoering, alsook om producten en diensten onder uw aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt de Trustbank om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle kantoren van de Trustbank, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst gegeven respectievelijk geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

De Trustbank gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Die zorgvuldigheidsnorm is mede vervat in artikel 2 van de “Algemene Voorwaarden voor de betrekkingen tussen Finatrust, de Trustbank NV gevestigd te Paramaribo en haar cliënten”.

De Trustbank gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die de Trustbank jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
De Trustbank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Filialen

Trustbank Centrum
Dr. Sophie Redmondstraat 93 T 476111/424398
Paramaribo F 472244
Suriname E info@trustbanknv.com
Trustbank Financial Center
Chopinstraat 1 T 452800
Paramaribo F 452822
Suriname E info@trustbanknv.com
Trustbank Multi Business Center
R.P. Bharosstraat 84 T 211050
Nickerie F 211053
Suriname E info@trustbanknv.com